Home » Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende benamingen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

- Modelcarparadise : gebruiker van de algemene voorwaarden.

- De consument : een wederpartij die een natuurlijk persoon is.

- Overeenkomst : de overeenkomst tussen gebruiker en consument.

 

 

 

Artikel 2 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Modelcarparadise en consument waarop Modelcarparadise de voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen wordt afgeweken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Levering

De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Levering door Modelcarparadise vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen tien (10) dagen na bestelling, tenzij door Modelcarparadise anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 48 uur na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Modelcarparadise. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.
Verzending vindt plaats op risico van de ontvanger, dit risico is in te dekken door te kiezen voor verzekerd verzenden.
 

 

 

Artikel 4: Prijsverhoging

Indien Modelcarparadise met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Modelcarparadise niettemin gerechtigd tot wijzigen van de prijs.

Artikel 5: Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient de consument te bepalen volgens onderstaande betalingsmogelijkheden:

Vooruit betaling op bankrekening IBAN: NL56 KNAB 0725 5528 83 t.n.v. Modelcarparadise te Putten onder vermelding van het bestelnummer.

Eventueel betaling bij afhalen.

 

 

 

Artikel 6 Garantie

Modelcarparadise garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

Eventuele zichtbare te korten behoren binnen 24 uur na de levering aan Modelcarparadise te worden gemeld.

Indien het geleverde artikel niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen dient de consument contact op te nemen met Modelcarparadise over de te volgen procedure.

Artikel 7 Retourzendingen

Modelcarparadise accepteert alleen retourzendingen wanneer de consument vooraf contact met Modelcarparadise heeft opgenomen over de reden van de retourzending. Bij de retourzending blijft de consument verantwoordelijk voor de retourzending totdat Modelcarparadise de retourzending in ontvangst heeft genomen. Zorg ervoor dat het artikel goed wordt verpakt voor de retourzending.

Indien het artikel niet voldoet aan de verwachtingen van de consument is retourzending mogelijk. Echter dient binnen 24 uur na ontvangst van het pakket melding te worden gedaan van de retourzending. Vervolgens is dan binnen 6 dagen retourzending mogelijk en zijn de verzendkosten voor rekening van de consument.

Artikel 8 Opschorting

Modelcarparadise is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst, Modelcarparadise ter kennis heeft genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Indien door Modelcarparadise geleverde artikelen gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder garantie is geregeld